Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de

ویدئوها

آکسیون همبستگی

اتحاد علیه بی توجهی به حقوق بشر در سراسر جهان

آکسیون همبستگی در روز جهانی حقوق بشر در هانوفر
کانون کنشگران دمُکرات و سوسیالیست هانوفر.
10.12.2020
در میدان باغ آشپزخانه

  Martin Tönniesمارتین تونیز | 11.12.2020

دکتر اسعد رشیدی

مصاحبه با دکتر اسعد رشیدی در کتابخانه ی ایرانیان هانوفر.2020

  M. Puya Eslamiم. پویا اسلامی | 04.11.2020

Rundfunkرادیو

کارگروه ساموفا در رادیو فلورا"صدا ی کسانی باشیم که در غیر این صورت شنیده نمی شوند."

  Martin Tönniesمارتین تونیز | 25.10.2020

١٠ اکتبر روز جهانی مبارزە برای لغو مجازات اعدام

با فراخوان کانون کنشگران دمکرات و سوسیالیست در روز ١٠ اکتبر روز جهانی مبارزە برای لغو مجازات اعدام، آکسیونی اعتراضی با شعار«نە بە اعدام »درشهر هانوفر آلمان برگزار گردید. ١٠/١٠/٢٠٢٠

  | 16.10.2020

ایرانی ها در کروپکه

"Nein zur Todesstrafe!"نه به اعدام

در10.10.2020 روز جهانی نه به اعدام، حدود 50 نفر از دوستان در این آکسیون کانون کنشگران دموکرات و سوسیالیست هانوفر همراه بودند.

  M. Puya Eslamiم. پویا اسلامی | 12.10.2020

سخن رانی خانم مونا امامی در بارەی کتاب« شیروانی های نارنجی»

سخن رانی خانم مونا امامی در بارەی کتاب« شیروانی های نارنجی» در کتابخانەی ایرانیهای شهر هانوفر آلمان(٢٤/٩/٢٠٢٠)

  | 09.10.2020

تظاهرات در هانوفر.29.09.2020

Festung Europa abschaffen!

تظاهرات همبستگی با پناهجویان حزیره موریا در یونان.سازمان غیر دولتی پُل دریایی هانوفر

  M. Puya Eslamiم. پویا اسلامی | 05.10.2020

آکسیون دادخواهی

آکسیون اعتراضی بە اعدام آقای نوید افکاری در شهر هانوفر آلمان١٩/٠٩/٢٠٢٠

  | 21.09.2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9

جهان در هانوفر از کمک‌های همکاران افتخاری خود و حمایت‌ نهادهای گوناگون سپاسگذاری می‌کند و به ادامۀ این حمایت‌ها و همکاری‌ها امید دارد.

سرپرست پروژۀ جهان در هانوفر خانم دوریس شرودرـ کوپف، مسئول امور مشارکت مهاجرین، در شهرداری هانوفر می‌باشند.

kargah e. V. - Verein für interkulturelle Kommunikation, Migrations- und Flüchtlingsarbeit    Kulturzentrum Faust e. V.    Landeshauptstadt Hannover