Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de

ویدئوها

"بنادر امن

همبستگی با مردم گریزان بین بلاروس و لهستان

در روز 2021.11.09 کنشگران " پل دریایی هانوفر" در میدان ارنست آگوست بودند

  M. Puya Eslamiم. پویا اسلامی | 10.11.2021

جشن تولد سی سالگی فاوست

Faust lädt zum "Meet & Greet"

  | 18.10.2021

روز جهانی علیه اعدام

مخالفت ایرانی های شهر هانوفر آلمان بە حکم مجازات اعدام در جهان و ایران بە مناسبت ١٠ اکتبر روز جهانی علیە اعدام ٩/١٠/٢٠٢١

  | 12.10.2021

گرامی‌داشت خاطرە‌ی جانباختگان

گرامی‌داشت خاطرە‌ی جانباختگان سال ١٣٦٧ در هانوفر آلمان ١٨/٩/٢٠٢١

  | 12.10.2021

Klagesmarkt

"نه به اعدام !"

به مناسبت روز جهانی "لغو مجازات اعدام" در 9 اکتبر 2021 ، این آکسیون خاموش توسط کنشگران ایرانیان تبعیدی در هانوفر برگزار شد.

  M. Puya Eslamiم. پویا اسلامی | 11.10.2021

کیوسک فرهنگ کارگاه

"All nippels are legal"

  M. Puya Eslamiم. پویا اسلامی | 23.09.2021

نگاهی کوتاه بە رومان و معرفی س


سخن رانی دکتر اسعد رشیدی با عنوان: نگاهی کوتاه بە رومان و معرفی سە رومان نویس بزرگ درکتابخانە ایرانی های شهر هانوفر آلمان ٢٩/٧/٢٠٢١

  | 23.09.2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

جهان در هانوفر از کمک‌های همکاران افتخاری خود و حمایت‌ نهادهای گوناگون سپاسگذاری می‌کند و به ادامۀ این حمایت‌ها و همکاری‌ها امید دارد.

سرپرست پروژۀ جهان در هانوفر خانم دوریس شرودرـ کوپف، مسئول امور مشارکت مهاجرین، در شهرداری هانوفر می‌باشند.

kargah e. V. - Verein für interkulturelle Kommunikation, Migrations- und Flüchtlingsarbeit    Kulturzentrum Faust e. V.    Landeshauptstadt Hannover