Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de

سیستم آموزشی در استان نیدرزاکسن

راهنمای چند زبانه برای مهاجران

والدین محترم،

کشور آلمان دارای 16 استان و 16 سیستم آموزشی متفاوت می باشد. این گونا گونی سیستم آموزشی نه فقط برای والدین مهاجر بلکه برای آلمانی ها نیز دشوار به نظر می رسد.
در مدارس نیدرزاکسن، تعداد زیادی دانش آموز غیر آلمانی، وجود دارد.
با این دفتر راهنما می خواهیم سیستم آموزشی استان نیدرزاکسن را برای شما والدین روشن سازیم.
این دفتر راهنما به 14 زبان وجود دارد.
مدارس در آلمان و نیدرزاکسن وظیفه دارند شخصیت شا گردان را پس از دوران کودکستان رشد دهند. با توجه به این موضوع، دانش آموزان نه تنها خواندن و نوشتن و ریاضیات یاد می گیرند، بلکه احترام به فرهنگ ها و مذاهب مختلف و همچنین بر قرار کردن ارتباطات اجتماعی با افراد مختلف جامعه را می آموزند. علاوه بر آن مدارس دانش آموزان را برای زندگی شغلی آینده آماده می کنند.
ما می خواهیم انواع مدارس و مشخصه های هر یک را برایتان توضیح دهیم. علاوه بر آن در مورد حقوق وتکالیف والدین نیزخواهیم نوشت. ما امیدواریم با این نوشته، شما و فرزندتان را در حد امکان در این دوران پشتیبانی کنیم.

ادامه مطالب

جهان در هانوفر از کمک‌های همکاران افتخاری خود و حمایت‌ نهادهای گوناگون سپاسگذاری می‌کند و به ادامۀ این حمایت‌ها و همکاری‌ها امید دارد.

سرپرست پروژۀ جهان در هانوفر خانم دوریس شرودرـ کوپف، مسئول امور مشارکت مهاجرین، در شهرداری هانوفر می‌باشند.

kargah e. V. - Verein für interkulturelle Kommunikation, Migrations- und Flüchtlingsarbeit    Kulturzentrum Faust e. V.    Landeshauptstadt Hannover