Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de

درازترین شب

جشن یلدا در هانوفر-لیندن

یلدا مخفف "جشن نور" است - و در منطقه فرهنگی ایرانی در شبی با تاریک ترین ساعات، یعنی هر ساله در حدود 20 دسامبر جشن گرفته می شود.

  Martin Tönniesمارتین تونیز | 23.12.2021

جهان در هانوفر از کمک‌های همکاران افتخاری خود و حمایت‌ نهادهای گوناگون سپاسگذاری می‌کند و به ادامۀ این حمایت‌ها و همکاری‌ها امید دارد.

سرپرست پروژۀ جهان در هانوفر خانم دوریس شرودرـ کوپف، مسئول امور مشارکت مهاجرین، در شهرداری هانوفر می‌باشند.

kargah e. V. - Verein für interkulturelle Kommunikation, Migrations- und Flüchtlingsarbeit    Kulturzentrum Faust e. V.    Landeshauptstadt Hannover