Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de

مکانهای آزمایش

شهر هانوفر در حال آزمایش مفاهیم جایگزین است


به عنوان بخشی از گفتگوی شهر، هانوفر پذیرش طراحی جدید فضای زندگی را به مدت دو هفته در ژوئیه 2021 آزمایش کرد. فیلم نگاهی در شهر است.

  | 16.07.2021

جهان در هانوفر از کمک‌های همکاران افتخاری خود و حمایت‌ نهادهای گوناگون سپاسگذاری می‌کند و به ادامۀ این حمایت‌ها و همکاری‌ها امید دارد.

سرپرست پروژۀ جهان در هانوفر خانم دوریس شرودرـ کوپف، مسئول امور مشارکت مهاجرین، در شهرداری هانوفر می‌باشند.

kargah e. V. - Verein für interkulturelle Kommunikation, Migrations- und Flüchtlingsarbeit    Kulturzentrum Faust e. V.    Landeshauptstadt Hannover