Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de

FreeNasrin

نسرین ستوده را آزاد کنید

نسرین ستوده وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر جایزه نوبل آلترناتیو را در تاریخ 2020.12.03 از آن خود کرد
عکس از:سازمان عفو بین الملل
Foto:Amnesty International

  م. پویا اسلامی | 09.12.2020

نسرین ستوده وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر جایزه نوبل آلترناتیو را در تاریخ 2020.12.03 از آن خود کرد. .

این جایزه یک روز پس از آنکه ایشان به زندان بازگردانده شد، به او تعلق گرفت. نسرین ستوده با اتهامات سیاسی به 38 سال حبس و 148 ضربه شلاق محکوم شده است.

.تنها جُرم ایشان دفاع از حقوق بشر و حاکمیت قانون در ایران می باشد به خصوص دفاع از حقوق زنان

.ما مانند بسیاری از سازمان ها و افراد در سراسر جهان خواستار آزادی فوری و بدون قیدوشرط ایشان هستیم

.

Die iranische Rechtsanwältin und Menschenrechtsaktivistin Nasrin Sotoudeh hat am 03.12.2020

nach vielen anderen internationalen Auszeichnungen den so genannten Alternativen Nobelpreis

erhalten. Nur einen Tag zuvor wurde sie nach einer kurzzeitigen Freilassung aus gesundheitlichen

Gründen wieder inhaftiert. Nasrin Sotoudeh ist zuvor unrechtmäßig zu einer 38jährigen

Freiheitsstrafe und 148 Peitschenhieben verurteilt worden. Grund ihrer Inhaftierung und

Verurteilung ist ausschließlich ihr Engagement für Menschenrechte, insbesondere für Frauenrechte

im Iran. Wie viele Organisationen und Einzelpersonen weltweit fordern wir ihre sofortige und

bedingungslose Freilassung.

#FreeNasrin

جهان در هانوفر از کمک‌های همکاران افتخاری خود و حمایت‌ نهادهای گوناگون سپاسگذاری می‌کند و به ادامۀ این حمایت‌ها و همکاری‌ها امید دارد.

سرپرست پروژۀ جهان در هانوفر خانم دوریس شرودرـ کوپف، مسئول امور مشارکت مهاجرین، در شهرداری هانوفر می‌باشند.

kargah e. V. - Verein für interkulturelle Kommunikation, Migrations- und Flüchtlingsarbeit    Kulturzentrum Faust e. V.    Landeshauptstadt Hannover