Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de
Ministerin Dr. Carola Reimann und Mitarbeiter*innen von kargah e. V.

دیدار وزیر، دکتر کارولا رایمان در محل کارگاه

در مورد گزینه های پشتیبانی در زمینه مهاجرت تبادل نظر کرد

کارگاه با وزیر امور اجتماعی، بهداشت و برابری نیدرزاکسن در مورد عواقب همه گیری کووید 19 بر وضعیت پناهندگان و مهاجران صحبت کرد.

16.10.2020

عکس (از چپ به راست) وزیر کارولا رایمان ، زیبیله ناس، فردوس میرآبادی، دکتر پیمان جواهر-حقیقی (kargah eV) ، کارمن شاپر (دفتر پناهندگان کارگاه) و تانیا کوواچویچ (SUANA).
"البته، در این مدت، مبادله و تفکر پیشگیری در مورد کرونا زمان زیادی را اشغال کرد. در یک فضای بسیار دلپذیر و باز، ما در مورد عواقب همه گیری Covid-19 درباره ی وضعیت پناهندگان و مهاجران صحبت کردیم، به ویژه با توجه به تأثیرات آن بر مهاجران در زمینه خشونت خانگی / ازدواج اجباری و افرادی که دارای مشاغل بی خطر هستند. با هم در مورد اقدامات غلبه بر روندهای ادغام متوقف شده در ابتدا و عدم وجود دوره های زبان، فرصت های برخورد و فرهنگ و همچنین در دسترس نبودن دفاتر و مقامات تبادل نظر کردیم. ما در اینجا به فرم های آنلاین و دیجیتال سازی اشاره کردیم.
ما همچنین در مورد نگرانی های عمومی سازمان های مستقل در مورد کاهش بودجه در بخش مشاوره مهاجرت صحبت کردیم، زیرا پناهندگان و مهاجران، خصوصاً از نظر کرونا، حتی بیشتر به حمایت و مشاوره وابسته هستند، تا بتوانند وارد شوند و به ادغام پایدار برسند. از این نظر، اطمینان وزیر مبنی بر اینکه بودجه مشاوره مهاجرت و بنابراین ساختارهای آزمایش شده کار مهاجرت در نیدرزاکسن در سال 2021 به طور کامل حفظ خواهد شد.
ما می خواهیم یک بار دیگر از وزیر ریمان به خاطر بازدیدش تشکر کنیم و برای او آرزوی موفقیت روز افزون در تسلط بر وضعیت چالش برانگیز کنونی را داریم! "
کارگاه

جهان در هانوفر از کمک‌های همکاران افتخاری خود و حمایت‌ نهادهای گوناگون سپاسگذاری می‌کند و به ادامۀ این حمایت‌ها و همکاری‌ها امید دارد.

سرپرست پروژۀ جهان در هانوفر خانم دوریس شرودرـ کوپف، مسئول امور مشارکت مهاجرین، در شهرداری هانوفر می‌باشند.

kargah e. V. - Verein für interkulturelle Kommunikation, Migrations- und Flüchtlingsarbeit    Kulturzentrum Faust e. V.    Landeshauptstadt Hannover