Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de

١٠ اکتبر روز جهانی مبارزە برای لغو مجازات اعدام

با فراخوان کانون کنشگران دمکرات و سوسیالیست در روز ١٠ اکتبر روز جهانی مبارزە برای لغو مجازات اعدام، آکسیونی اعتراضی با شعار«نە بە اعدام »درشهر هانوفر آلمان برگزار گردید. ١٠/١٠/٢٠٢٠

  | 16.10.2020

جهان در هانوفر از کمک‌های همکاران افتخاری خود و حمایت‌ نهادهای گوناگون سپاسگذاری می‌کند و به ادامۀ این حمایت‌ها و همکاری‌ها امید دارد.

سرپرست پروژۀ جهان در هانوفر خانم دوریس شرودرـ کوپف، مسئول امور مشارکت مهاجرین، در شهرداری هانوفر می‌باشند.

kargah e. V. - Verein für interkulturelle Kommunikation, Migrations- und Flüchtlingsarbeit    Kulturzentrum Faust e. V.    Landeshauptstadt Hannover