Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de

جنوب شهر

کیف مدرسه برای کودکان پناهجویان

در 19 اوت سال 2020 ، در باغ پروژه مسکونی خیابان یوردان گروه پشتیبانی اسکان پناهجویان در هانوفر کیف مدرسه به فرزندان پناهجویان هدیه داد.

  Martin Tönniesمارتین تونیز | 20.08.2020

هرکسی که تاکنون در شرایط سخت اقتصادی قرار داشته، می داند که اغلب اوقات یاری های کوچک زندگی را آسان تر می کند.
این پروژه برای ششمین بار با حمایت بنیاد ورزشی لوتو موفق شد.
وب سایت گروه پشتیبانی اقامت پناهجویان در هانوف https://uf-hannover.net/

جهان در هانوفر از کمک‌های همکاران افتخاری خود و حمایت‌ نهادهای گوناگون سپاسگذاری می‌کند و به ادامۀ این حمایت‌ها و همکاری‌ها امید دارد.

سرپرست پروژۀ جهان در هانوفر خانم دوریس شرودرـ کوپف، مسئول امور مشارکت مهاجرین، در شهرداری هانوفر می‌باشند.

kargah e. V. - Verein für interkulturelle Kommunikation, Migrations- und Flüchtlingsarbeit    Kulturzentrum Faust e. V.    Landeshauptstadt Hannover