Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de

با همدیگر در هانوفر

یانون هانوفر و "کار گروهی با همدیگر"

افرادی که دارای "معلولیت" هستند، این امکان را به جامعه می دهند که به امور ظاهرا عادی از منظر دیگری نگاه کنند.

  Martin Tönniesمارتین تونیز | 28.07.2020

"Inklusion im Kopf" - YouTube-Kanal:

https://www.youtube.com/channel/UCswHvWfS0RIn7s9zAGXH_-Q

Website Janun-Hannover:

https://www.janun-hannover.de/

جهان در هانوفر از کمک‌های همکاران افتخاری خود و حمایت‌ نهادهای گوناگون سپاسگذاری می‌کند و به ادامۀ این حمایت‌ها و همکاری‌ها امید دارد.

سرپرست پروژۀ جهان در هانوفر خانم دوریس شرودرـ کوپف، مسئول امور مشارکت مهاجرین، در شهرداری هانوفر می‌باشند.

kargah e. V. - Verein für interkulturelle Kommunikation, Migrations- und Flüchtlingsarbeit    Kulturzentrum Faust e. V.    Landeshauptstadt Hannover