Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de

رسیدن

نمایشگاه در تصویر و متن

زنان مهاجر که گریخته اند از تلفات و دستاوردهای شخصی در گریز و مهاجرت خود می گویند

  Martin Tönniesمارتین تونیز | Irmak Kamaliایرماک کمالی | 22.06.2020

Ankommen im neuen Leben Teil 2
Ankommen im neuen Leben Teil 2
Ankommen im neuen Leben Teil 3
Ankommen im neuen Leben Teil 3

Ankommen

Ausstellung in Bildern und Texten

Migrierte und geflohene Frauen erzählen von persönlichen Verlusten und Gewinnen durch ihre Flucht und Migration

Martin Tönniesمارتین تونیز | Irmak Kamaliایرماک کمالی   Martin Tönnies | Irmak Kamali | 22.06.2020

Ankommen im neuen Leben Teil 2
Ankommen im neuen Leben Teil 2
Ankommen im neuen Leben Teil 3
Ankommen im neuen Leben Teil 3

جهان در هانوفر از کمک‌های همکاران افتخاری خود و حمایت‌ نهادهای گوناگون سپاسگذاری می‌کند و به ادامۀ این حمایت‌ها و همکاری‌ها امید دارد.

سرپرست پروژۀ جهان در هانوفر خانم دوریس شرودرـ کوپف، مسئول امور مشارکت مهاجرین، در شهرداری هانوفر می‌باشند.

kargah e. V. - Verein für interkulturelle Kommunikation, Migrations- und Flüchtlingsarbeit    Kulturzentrum Faust e. V.    Landeshauptstadt Hannover