Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de

زندگی هر کس مهم است

"Black Lives Matter"

در 6 ژوئن سال 2020، حدود 8،000 نفر در هانوفر در میدان اُپرا به مناسبت قتل جورج فلوید، برای حقوق بشر شهروندان سیاهپوست، مانند بسیاری ازدیگر کشورهای جهان، به خیابان آمدند.

  Martin Tönniesمارتین تونیز | M Puya Eslamiم | 11.06.2020

جهان در هانوفر از کمک‌های همکاران افتخاری خود و حمایت‌ نهادهای گوناگون سپاسگذاری می‌کند و به ادامۀ این حمایت‌ها و همکاری‌ها امید دارد.

سرپرست پروژۀ جهان در هانوفر خانم دوریس شرودرـ کوپف، مسئول امور مشارکت مهاجرین، در شهرداری هانوفر می‌باشند.

kargah e. V. - Verein für interkulturelle Kommunikation, Migrations- und Flüchtlingsarbeit    Kulturzentrum Faust e. V.    Landeshauptstadt Hannover