Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de
Hermann-Löns-Park (Kleefeld)

سریال "عکس در هانوفر"

پارک هرمان لونز

حدود 90 هکتار هرمان لون-پارک در کلفلد در دهه 1930 به عنوان یک پارک همگانی بطور رسمی دور دریاچه ی آنا ایجاد شد.

  Martin Tönniesمارتین تونیز | 02.06.2020

این پارک با گیاهان بومی، ساختمان ها و زمین های فُرم داده شده ی خود، یکی ازسیلابگیرهای طبیعی استان نیدرزاکسن است.
افزایش روزافزون شرایط زندگی شهری در ابتدای قرن بیستم باعث ایجاد فرصت هایی برای استراحت شهروندان هانوفر در پارک های گسترده شد.
این آسیاب قدیمی از سال 1701 تا سال 1935 به بهره برداری می رسید. در سال 2012 نوسازی گسترده ای بر آن انجام شد

hermann_loens_park__08.png hermann_loens_park__08.png hermann_loens_park__08.png hermann_loens_park__08.png hermann_loens_park__08.png hermann_loens_park__08.png hermann_loens_park__08.png hermann_loens_park__08.png hermann_loens_park__08.png

جهان در هانوفر از کمک‌های همکاران افتخاری خود و حمایت‌ نهادهای گوناگون سپاسگذاری می‌کند و به ادامۀ این حمایت‌ها و همکاری‌ها امید دارد.

سرپرست پروژۀ جهان در هانوفر خانم دوریس شرودرـ کوپف، مسئول امور مشارکت مهاجرین، در شهرداری هانوفر می‌باشند.

kargah e. V. - Verein für interkulturelle Kommunikation, Migrations- und Flüchtlingsarbeit    Kulturzentrum Faust e. V.    Landeshauptstadt Hannover