Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de
Leinhausen Bahnhof

سریال "عکس در هانوفر"

ایستگاه قطار لاینهاوزن


ایستگاه لاینهاوزن از سال 1887 در خط راه آهن هانوفر - وونستورف قرار دارد.

  Martin Tönniesمارتین تونیز | 17.05.2020

ساختمان ایستگاه که از سال 1911 است، جزو بناهای تاریخی حفاظت شده ثبت است و در حال حاضر به عنوان یک مکان برای تئاتر موسیقی مورد استفاده قرار می گیرد.
ورود اصلی در حال حاضر بدلیل ساخت و ساز مربوط به نمایشگاه اکسپو 2000 امروزه ازساختمان اصلی ایستگاه نیست، بلکه از ورودی جنبی ایستگاه استفاده می گردد.

leinhausen_bahnhof_05.png leinhausen_bahnhof_05.png leinhausen_bahnhof_05.png leinhausen_bahnhof_05.png leinhausen_bahnhof_05.png leinhausen_bahnhof_05.png leinhausen_bahnhof_05.png leinhausen_bahnhof_05.png

جهان در هانوفر از کمک‌های همکاران افتخاری خود و حمایت‌ نهادهای گوناگون سپاسگذاری می‌کند و به ادامۀ این حمایت‌ها و همکاری‌ها امید دارد.

سرپرست پروژۀ جهان در هانوفر خانم دوریس شرودرـ کوپف، مسئول امور مشارکت مهاجرین، در شهرداری هانوفر می‌باشند.

kargah e. V. - Verein für interkulturelle Kommunikation, Migrations- und Flüchtlingsarbeit    Kulturzentrum Faust e. V.    Landeshauptstadt Hannover