Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de

Kurzfilmفیلم کوتاه

"Drei Perspektiven""سه پرسپکتیو"

برای این فیلم کوتاه با سه نفر مصاحبه شد که مجبور به فرار از میهن خود شدند و اکنون در هانوفر زندگی می کنند. آنها در مورد تجربیات ، اهداف و آرزوهای خود می گویند.

  Nachbarschaftskreis Siloah | mensch und region | 22.04.2020

این پروژه توسط صندوق اجتماعی توام با پایتخت ایالتی هانوفر تأمین شد.
برای این فیلم کوتاه با سه نفر مصاحبه شد که مجبور به فرار از میهن خود شدند و اکنون در هانوفر زندگی می کنند. راما آلبریاوی ، حسن صمدی و حسن عبدالماولا در این فیلم کوتاه از تجربیات، اهداف و آرزوهای خود می گویند.
مصاحبه ها با راما، حسن و حسن در خانه های آنها صورت گرفت. چهار دیوار شخصی شما، چه در آپارتمان اجاره ای و چه در خوابگاه برای پناهندگان، یک مکان بسیار خصوصی است. این فیلم کوتاه برای ایجاد رابطه شخصی بین مصاحبه شونده و مخاطب در نظر گرفته شده است. داستان های راما ، حسن و حسن باعث می شود که تاریخ و دلایل فرار آنها از خانه فردی و متفاوت باشد. با این حال، آنها یک چیز مشترک دارند: آنها آینده ای برای خود در سرزمین خود ندیدند. اکنون آنها در هانوفر زندگی می کنند و امیدوارند جایی پیدا کنند که بتوانند آرزوها و اهداف خود را تحقق بخشند. این گفتگوها روشن می سازد که این به راحتی موانع زبانی ، موانع بوروکراتیک ، عدم اطمینان به دلیل وضعیت اقامت تنها چند مورد از چالش های بسیاری ست که پناهندگان با آن روبرو هستند.

تهیه شده توسط: Nachbarschaftskreises Siloah (Hannover/Linden) und von mensch und region (Böhm, Kleine-Limberg GbR).

جهان در هانوفر از کمک‌های همکاران افتخاری خود و حمایت‌ نهادهای گوناگون سپاسگذاری می‌کند و به ادامۀ این حمایت‌ها و همکاری‌ها امید دارد.

سرپرست پروژۀ جهان در هانوفر خانم دوریس شرودرـ کوپف، مسئول امور مشارکت مهاجرین، در شهرداری هانوفر می‌باشند.

kargah e. V. - Verein für interkulturelle Kommunikation, Migrations- und Flüchtlingsarbeit    Kulturzentrum Faust e. V.    Landeshauptstadt Hannover