Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de

شعر

دوبیتی ها

سحر پیچید بانگ دادخواهی
سرآمد ظلمت و بیداد شاهی

  عبدی بوشهری | 07.01.2020

چو مرغی از قفس گیرم پروبال

روم احیا کنم کاشانۀ زال

دیارم مادری بیند دگربار

که رستم در بغل دارد در این سال

*******************

سحر پیچید بانگ دادخواهی

سرآمد ظلمت و بیداد شاهی

دریغا چاله پر کردیم و آنگاه

به دست خود بکندیم ویل چاهی

***********************

صفای سینه می خواهم نه نیرنگ

سری آسوده می خواهم نه با ننگ

فدا گردم به پای گوهر ناب

تو را دردانه می خواهم نه صدرنگ

************************

ز سر تا پای تو گل می فشانم

ترا در صدر گلشن می نشانم

زمین گر زیر پایت اندک آید

ترا تا آسمانها می کشانم

جهان در هانوفر از کمک‌های همکاران افتخاری خود و حمایت‌ نهادهای گوناگون سپاسگذاری می‌کند و به ادامۀ این حمایت‌ها و همکاری‌ها امید دارد.

سرپرست پروژۀ جهان در هانوفر خانم دوریس شرودرـ کوپف، مسئول امور مشارکت مهاجرین، در شهرداری هانوفر می‌باشند.

kargah e. V. - Verein für interkulturelle Kommunikation, Migrations- und Flüchtlingsarbeit    Kulturzentrum Faust e. V.    Landeshauptstadt Hannover