Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de

"Blickwechsel"تغییرنظر"

از زندگی و آموزش در آلمان

Der Film „Blickwechsel: Vom Leben und Lernen in Deutschland“ ist im Rahmen eines Projektes des hannoverschen Netzwerks ALBuM in Kooperation mit der Landeshauptstadt Hannover entstanden.

  Koordinationsstelle ALBuM | 18.12.2019

Lesen Sie hierzu auch unseren Journalartikel.

جهان در هانوفر از کمک‌های همکاران افتخاری خود و حمایت‌ نهادهای گوناگون سپاسگذاری می‌کند و به ادامۀ این حمایت‌ها و همکاری‌ها امید دارد.

سرپرست پروژۀ جهان در هانوفر خانم دوریس شرودرـ کوپف، مسئول امور مشارکت مهاجرین، در شهرداری هانوفر می‌باشند.

kargah e. V. - Verein für interkulturelle Kommunikation, Migrations- und Flüchtlingsarbeit    Kulturzentrum Faust e. V.    Landeshauptstadt Hannover