Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de
Flagge von Afghanistan

(شبکۀ زنان افغان (انجمن ثبت شده

یاری رسانی به مهاجرین افغان

هاتف

(05 11) - 45 79 61 35 / (01 52) 52 72 95 25

اتصال

Shafigha Hassan

Kontakt

mariahhassan5@hotmail.com

Website

Adresse

Schildtstraße 21
30455 Hannover
Google Maps

جهان در هانوفر از کمک‌های همکاران افتخاری خود و حمایت‌ نهادهای گوناگون سپاسگذاری می‌کند و به ادامۀ این حمایت‌ها و همکاری‌ها امید دارد.

سرپرست پروژۀ جهان در هانوفر خانم دوریس شرودرـ کوپف، مسئول امور مشارکت مهاجرین، در شهرداری هانوفر می‌باشند.

kargah e. V. - Verein für interkulturelle Kommunikation, Migrations- und Flüchtlingsarbeit    Kulturzentrum Faust e. V.    Landeshauptstadt Hannover